Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Cao

 Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Cao , là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc Phòng được thành lập năm 1997, hoạt động chính trong các lĩnh vực :

+ Quốc phòng An ninh;
+ Tư vấn ứng dụng và chuyển giao công nghệ;
+ Thương mại xuất nhập khẩu;
+ Cung cấp giải pháp, sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật trong các lĩnh vực hàng hải, năng lượng, viễn thông & CNTT … và giải pháp tổng thể về quản lý tài liệu & hệ thống lưu giá di động;
+ Sản xuất cơ khí;
+ Đào tạo

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

<1997>

Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ cao (HITACO Co.,Ltd) tiền thân là Công ty Ứng dụng Công nghệ cao được thành lập vào ngày 21/11/1997 theo quyết định số 1611/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng với chức năng, nhiệm vụ đa dạng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có khả năng đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ vừa thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng vừa thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế.

<2002>

Năm 2002, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định số 168/2002/QĐ-BQP về việc sáp nhập Công ty Dịch vụ Tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vào Công ty Ứng dụng Công nghệ cao, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và đến giữa năm 2005, Công ty tiếp tục nhận thêm một số đơn vị thành viên, địa bàn hoạt động mở rộng.

<2009>

Thực hiện quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, ngày 24/11/2009, Bộ Quốc phòng đã có quyết định số 4387/QĐ-BQP chuyển đổi Công ty Ứng dụng Công nghệ cao thành Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ cao. Cho đến nay, tổ chức biên chế của đơn vị không ngừng phát triển vững mạnh, đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ được giao.

CÔNG TY TNHH MTV ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO – BQP

TRỤ SỞ CHÍNH

+ Địa chỉ : Đường Hội xá, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội.
+ Điện thoại : +84 24 73011303  /  66537788;
+ Fax : +8424 73011304;
+ Email : contact@hitaco.vn ;


XƯỞNG CƠ KHÍ

+ Địa chỉ: Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Tp.Hải phòng.
+ Email : contact@hitaco.vn.